Saturday, July 07, 2012

ഹജ്ജ്: ജൂലൈ 31ന്ന് മുമ്പ് പണമടക്കണം

ഹജ്ജ്: ജൂലൈ 31ന്ന് മുമ്പ് പണമടക്കണം
മലപ്പുറം: സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന ഈ വഷത്തെ ഹജ്ജിന്ന് അവസരം ലഭിച്ചവ നേരത്തെ അടച്ച 51,000 രൂപക്ക് പുറമെയുള്ള തുക ജൂലൈ 31 ന്നു മുമ്പ് അടക്കണം. ഗ്രീ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവ 1,10,850 രൂപയും അസീസിയ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവ 82,200 രൂപയുമാണ് ഇനി അടക്കേണ്ടത്.
സ്റ്റെറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിലാണ് പണമടക്കേണ്ടത്. പേ ഇ സ്ലിപ്പി(FEE TYPE-25)കവ നമ്പറും ബാങ്ക് റഫറസ് നമ്പറും അപേക്ഷകരുടെ പേരും അടക്കുന്ന തുകയും വ്യക്തമായി എഴുതണം. ഒരു കവറി ഒന്നി കൂടുത അപേക്ഷകരുണ്ടെങ്കി മുഴുവ പേരുടെയും തുക ഒന്നിച്ചാണ് അടക്കേണ്ടത്.
പേ ഇ സ്ലിപ്പിന്റെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കുള്ള കോപ്പി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ, ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഹജ്ജ് ഹൌസ്, 7A, എം. ആ. എ. മാഗ്(പാട്ട റോഡ്) മുമ്പൈ-400001 എന്ന വിലാസത്തി റജിസ്ട്രേഡ് തപാലി അയക്കണം. പേ ഇ സ്ലിപ്പിന്റെ അപേക്ഷകനുള്ള കോപ്പി (പിഗ്രിം കോപ്പി) വിമാനയാത്രാ സമയത്ത് കൈയി കരുതേണ്ടതാണ്. ഈ വഷത്തെ സൌദി രിയാലുമായുള്ള രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 15. 2346 ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുത വിവരങ്ങക്ക് 0483 2710717              
(മാധ്യമം 7 ജൂലൈ 2012)

The Best Way For Sisters to Say The Supplication to Alleviate Grief, Distress & Anxiety


 
As-Salamu Alaykum (peace be upon you),

By Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah

Upon the authority of Ibn Mas'ud that the Messenger of Allah (Peace and blessings be upon him) said:

"No slave is afflicted with anxiety and grief, and then says:

'O Allah, I am Your slave, son of Your male slave, son of Your female slave. My forelock is in Your hand. Your judgment upon me is assured and whatever you have decreed for me is just. I ask You by every name belonging to You which You have named Yourself with, revealed in Your Book, taught one of Your creation or which You have preserved in the knowledge of the Unseen with You that You make the Quran the spring of my heart and the light of my chest, a banisher for my grief and a reliever for my anxiety.'

Except that Allah will replace his distress and grief with joy."

He was asked, 'O Messenger of Allah, should we not learn it?' He said, "Of course, whoever hears it should learn it."
[Imam Ahmed, Musnad (1/391), and others]

Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah was asked about a woman who heard the Hadith:

'O Allah, I am Your slave, son of Your male slave, son of Your slave. My forelock is in Your hand...'

to the end of the Hadith. And she continuously used this wording. So she was instructed to say,

"O Allah I am your female slave daughter of Your female slave - until the end of it." However, she refused to say this and persisted upon the original wording. Is she correct in this or not?

He responded:

"Rather, it is befitting for her to say, 'O Allah, I am Your female slave, daughter of Your male slave'

This is more appropriate and better even though her statement, 'I am your slave, son of your slave' has a angle in the Arabic language like the word Zawj (i.e. which can be used for man or wife). And Allah knows best."

Majmu' Al-Fatawa Vol. 22, p. 488.

So according to Sheikh Al-Islam it is better for women to change the wordings of the first line. And the rest of the supplication is exactly the same.


Khadejah Jones
Share Islam Team
ShareIslam.com

Jewish Cancel Anti-Islam Lady

Jewish Cancel Anti-Islam Lady

Egypt's Victory?

Egypt's Victory?

Wednesday, July 04, 2012

Do muslims have to celebrate Shab-e-barat? 15th shabaan « Ammaara’s Blog

Do muslims have to celebrate Shab-e-barat? 15th shabaan « Ammaara’s Blog

Sister Ammaara

And We have sent down unto thee (also) the Message; that thou mayest explain clearly to men what is sent for them, and that they may give thought.” [Qur'ân 16:44]
In the islamic calendar, there are only two festivals  – Eid-Ul Fitr and Eid Ul Adha which the prophet [pbuh]
celebrated and after him, the four pious caliphs.
It is therefore a sunnah, isn’t it, for both men and women to celebrate these two festivals?
Today, it has become a trend – to celebrate each and every occasion. And this is innovation and every innovation [bidrah] is not accepted by Allah.

Shab-e-barat is not an islamic word. So, how can muhammad [pbuh] celebrate a shab-e-barat which is not even arabic?
Shab e Barat is actually Persian for lailatul qadr:
The night on which the Quran was revealed is termed “Lailatul Qadr” in Surah al Qadr in the Quran. When Lailtul Qadr is translated in Persian Language : Lailatul became Shabb and Qadr became “Baraat”. Thus Shab e Baraat is the Persian translation of Lailatul Qadr.
This is the night on which Quran was revealed, it is a night of great blessing and it falls in the last 10 days of Ramadan.Thus there is no reality in celebrating the night of 15th of sha’baan, because Shab e Baraat actually falls in Ramadan.
IN RELIGION, THERE IS NO INNOVATION, NO CHANGE. WHATEVER ALLAH HAS MADE CLEAR, IS THEREFORE CLEAR.
CHANGE, MODERNITY CAN BE APPLIED TO OTHER THINGS EXCEPT RELIGION: EXAMPLE, THE BUILDING OF A  HOUSE CAN BE INNOVATED, A DRESS, A SHIRT CAN BE STYLED ACCORDING TO THE ERA WE ARE LIVING IN [BUT SHOULD BE IN ACCORD WITH THE SHARIAH], A CAR SHOULD BE FABRICATED WITH THE HIGHEST LEVEL OF TECHNOLOGY. TECHNOLOGY IS NOT HARAM: MOBILE PHONES, INTERNET, ALL THESE ARE CREATED BY ALLAH IN ORDER TO PROVIDE FACILITIES TO HUMAN BEINGS AND THEY SHOULD USE THEM FOR THEIR OWN WELFARE AND THE WELFARE OF THE SOCIETY.
Allah also made it clear to us that the duty of Rasoolullaah (sallallaahu`alaihiwasallam) is to clarify the truth to people when there is a dispute:

“And We sent down the Book to thee for the express purpose, that thou should make clear to them those things in which they differ, and that it should be a guide and a mercy to those who believe.” [Qur'ân 16:64]

A very strong indicator of the obligation upon us to follow the Sunnah can be found in this ayaah: “…And whatsoever the Messenger (Muhammad (pbuh) gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain (from it) , and fear Allah. Verily, Allah is severe in punishment.” [Qur'ân 59:7] 
Allah has also made the obedience of Rassulullah (pbuh) in conjunction with the obedience to Him:
“And obey Allah and the Messenger, that ye may obtain mercy.” [Qur'ân 3:132]
Did the prophet [pbuh] celebrate Chab-e-barat? The answer is NO
The 15th of Shabaan is a great night. we need to do many istighfar, tawbah, supplicate Almighty Allah with all our heart and seek help from Him alone.
There is no specific night, to ask Allah for our dead relatives and brothers and sisters who are already dead. No, there is no specific day or night. Rather we should do this often. it is our duty and role to supplicate Allah for all muslims and muslimahs are who dead, so that Allah may have mercy upon us and them.

Many people say they believe in Allah and His messenger, yet they practise their own desires, follow their own whims and take the religion of their ancestors as their divine Words.
It is a sign of hypocrisy to persist in our actions and own thoughts, when truth is made clear to us.

“They say, We believe in Allah and in the apostle, and we obey; but even after that, some of them turn away; they are not (really) Believers. When they are summoned to Allah and His apostle, in order that He may judge between them, behold some of them decline (to come)….The answer of the Believers, when summoned to Allah and His Messenger, in order that He may judge between them, is no other than this: they say, “We hear and we obey”; it is such as these that will attain felicity.” [Qur'ân 24:47-51]
Hence, cooking halwa on the day of 15th shabaan as if it was obligatory and to believe that the dead can eat from it, is pure shirk and an innovation.
Let us prepare ourselves spirituality in order to purify ourselves. Let us try to fast during the month of Shabaan.

ഗുജറാത്ത് കലാപാനന്തര കാലത്തെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങള്‍

ഗുജറാത്ത് കലാപാനന്തര കാലത്തെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങള്‍

കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞതാകുമോ ഈജിപ്തിന്റെ വരും നേരങ്ങള്‍ ?

കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞതാകുമോ ഈജിപ്തിന്റെ വരും നേരങ്ങള്‍ ?

യുഗപ്പിറവി ഭീകരതയുടെ ആറു പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം

Sunday, July 01, 2012

The problem of adultery and fornication in our society « Ammaara’s Blog

The problem of adultery and fornication in our society « Ammaara’s Blog

The problem of adultery and fornication in our society « Ammaara’s Blog

The problem of adultery and fornication in our society « Ammaara’s Blog

Communalism Watch: Carnage and Motives

Communalism Watch: Carnage and Motives

Communalism Watch: Once There Was Hindutva Terror ...?

Communalism Watch: Once There Was Hindutva Terror ...?

കൂര്‍മ്മത്ത്: കോർമത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി(തിരൂരങ്ങാടി) അന്തരിച്ചു

കൂര്‍മ്മത്ത്: കോര്‍മത്ത് അബ്ദുറഹ്മാന്‍ ഹാജി(തിരൂരങ്ങാടി) അന്തരിച്ചു: തിരൂരങ്ങാടി: തിരൂരങ്ങാടി കോര്‍മത്ത് തറവാട് കാരണവരും യജൂമാര്‍ട്ട്(കോഴിക്കൊട്), തിരൂരങ്ങാടി ബുക്ക് സ്റ്റാള്‍, അഷ്രഫി ബുക്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുട...

Multiply your rewards…


Alhamdulillah we are approaching towards Ramadan, and so is the chance for doing well, and getting multiple rewards for it insha’Allah.
Insha Allah we will enjoy the blessings in this month we should also remember those Muslim brothers & sisters who are less fortunate and are facing hardship. We should do all we can to be helpful to our brothers & sisters.
  Al-Islam Group finalizes special arrangement with Jamaat-e-Islami’s zonal offices for the distribution of Ramadan Basket, Zakath, Fitra etc., among the needy and poor Muslims in India\Pakistan & Bangladesh.


S. No.
Ramadan Projects
India
Pakistan
Bangladesh
AED/SR
US $
AED/SR
US $
AED/SR
US $


 
 
 
 
 
 
1
Ramadan Basket
150
$40.00
150
$40.00
150
$40.00
2
Kifalat-e-Yateem & Widow
200
$55.00
200
$55.00
200
$55.00
3
Sahri-o-Ifftar (per day / person)
10
$3.00
10
$3.00
10
$3.00
4
Zakat-ul-Fitr
15
$4.00
15
$4.00
15
$4.00
5
Eid Gifts (per child)
50
$15.00
50
$15.00
50
$15.00

Full Package (includes 1,2,4 & 5)
415
$117.00
425
$117.00
415
$117.00


Ramadan Basket        
Poverty and hunger are prevalent within our community. Many families are forced to choose between either paying their rent or feeding their children. Ramadan poses a greater dilemma for our poorest families who wish to provide their children with the splendor of Ramadan. The delicious foods, delicacies and sweets we take for granted each Iftar and Suhoor these families are not able to share with their children. Share the blessings of Ramadan with a needy family and sponsor a Ramadan Food Basket.
  Kifalat-e-Yateem & Widow    
Safwan ibn Salim reported that the Holy Prophet S.A.W. Said:
He who looks after the needs of the widow and the poor is like a MUJAHID fighting for the cause of Allah or like a person who fasts during the day and prays all night.      Bukhari
 
ZAKAH
Zakah is the third obligatory pillar of ISLAM. It is 2.5% of a Muslims’ wealth (when it exceeds the nisab - nisab is the minimum amount of wealth that qualifies for Zakah). You can now calculate your Zakah and donate with us.
  ZAKAT AL-FITR                  
Ibn Abbas narrated that the Messenger of Allah (pbuh) made Zakat al-Fitr compulsory on every Muslim. This was in order to purify the fast and feed the hungry. Zakat al-Fitr is estimated to be SR. 15 per person in your household.
  Eid GIFTS                          
When your children are having fun, remember the millions of children around the world who are unable to enjoy this blessed day. Make a child happy this EID.

Photo Galleries

Ramadan Basket

Clothe Distribution in Ramadan


  Kindly indicate YOUR country of choice.   Once again we appeal to our generous sponsors to strengthen this Project. Please forward this mail to all of your friends and other mailing lists.
Kindly note, last date will be on Tuesday 31st July 2012 Appreciate if you book on or before 20th July 2012.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ramadan a month of Sharing & Caring
So please show up EARLY, Before CLOSING!!!! àLET US REACH OUT to OUR POOR BROTHERS & SISTERS à ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ For your quick reference & easy assistance kindly send an e-mail to us:

  ifftarpro@prophetmuhammadforall.org        salimzubedi@yahoo.com
mateenosmani@quranforall.org                        anjumsa@hotmail.com
aalazami@yahoo.com                                  nazar_70@hotmail.com           shaikhss@hotmail.com                                rash_ras159@yahoo.com

Blog Archive